Vi sinh vật xử lý nước thải như thế nào?

Trong nước thải chứa rất nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, nhưng tại sao vi sinh vật lại có thể xử lý được???

Xử lý nước thải là quá trình sinh học, mà ở đó nhà máy xử lý nước thải giống một “vườn thú” vi sinh- ngôi nhà của vi sinh. Ở đây, vi sinh vật sẽ bẻ gãy cấu trúc phức tạp của các hợp chất hữu cơ thành những chất có cấu tạo đơn giản hơn, loại bỏ các chất dinh dưỡng trong nước thải.

Các trạm xử lý nước thải được thiết kế để cho phép quá trình phá vỡ, bẻ gãy chất gây ô nhiễm xảy ra tự nhiên trong các điều kiện được kiểm soát. Hệ thống xử lý bao gồm các quá trình vật lý và hóa học để loại bỏ chất rắn và các chất kích thước lớn (thiết bị tách rác thường được sử dụng cho mục đích này). Và sau đó thực hiện quá trình sinh học để loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan trong nước. Các hữu cơ này đóng vai trò là chất dinh dưỡng được vi sinh vật sử dụng như nguồn thức ăn để tạo năng lượng, tổng hợp các thành phần tế bào và duy trì sự sống. Dựa vào nguyên lý đo, người ta sử dụng một số vi sinh vật nhất định để chuyển đổi các chất hữu cơ này thành chất có lợi cho môi trường.

Nhiệm vụ của người vận hành hệ thống xử lý là cung cấp một môi trường thuận lợi, không chứa các chất độc với vi sinh vật cũng như là đủ nguồn thức ăn để chúng làm công việc loại bỏ chất dinh dưỡng và xử lý nước thải.

Nhiều loại vi sinh vật có thể được tìm thấy trong hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, không phải loại sinh vật nào cũng có ích trong việc xử lý nước thải. Những vi sinh có lợi không những loại bỏ chất thải hữu cơ khỏi nước mà còn dễ dàng được loại bỏ ra khỏi nước bằng phương pháp lắng. Người vận hành phải duy trì các điều kiện phù hợp để các vi sinh vật có ích phát triển. Nếu không đúng điều kiện, vi sinh vật gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình xử lý nước thải sẽ chiếm ưu thế. Làm cho hiệu quả xử lý nước thải thấp.

Bản chất của xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là biến các chất ô nhiễm hữu cơ phức tạp thành những chất có lợi cho môi trường nhờ vi sinh vât. Tùy vào đặc tính của nước thải, mà các loại vi sinh vật sẽ được chọn để nuôi cấy.

Xem thêm các thiết bị tách rác:

HUBER Complete Plant ROTAMAT® Ro5

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®

HUBER Belt Screen EscaMax®